Privaatsustingimused | Autoesindus OÜ
est
est rus
Autoesindus OÜ

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Autoesindus OÜ

 

 

Käesolevad Privaatsustingimused (edaspidi ka Tingimused) on koostatud vastavuses isikuandmete kaitse määrusega (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määarusega ( EL) 2016/679) ja Isikuandmete kaitse seadusega ja rakenduvad Autoesindus OÜ klientidele ning potentsiaalsetele klientidele, kes on avaldanud soovi ja/või huvi Autoesindus OÜ poolt pakutavate kaupade/teenuste vastu.

 

Käesolevad privaatsustingimused sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid Autoesindus OÜ töötleb, Autoesindus OÜ poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused, samuti Autoesindus OÜ kohustused isikuandmete töötlemisel ja turvameetmed isikuandmete kaitseks.

 

Autoesindus OÜ veebilehel ja sotsiaalmeedias kasutatakse küpsiseid kasutajale teenuse pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks.

Autoesindus OÜ veebilehte ja sotsiaalmeediat külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas dokumendis kirjeldatud viisil. [i]

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja sätestada vastavad eelistused oma veebilehitseja seadete kaudu. [ii]

 

Autoesindus OÜ-l on õigus volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Autoesindus OÜ poolt sõlmitud leping, millega  Volitatud töötleja on võtnud kohustuse hoida töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsena ja tagama õigusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmise.  Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb Autoesindus OÜ Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel ja käesolevates tingimustes.

Käesoleval ajal on volitatud töötlejaks lepingu alusel. [iii]

 1. Heimarus Auto OÜ, registrikood 10864871;
 2. KIA Auto AS, registrikood 10312396;
 3. Hyundai AutoEver Europe, registrikood HRB42684
 4. LänsiAuto Drive Oy, registrikood 0101067-3

 

Käesolevad privaatsustingimused on Autoesindus OÜ ja kliendi vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ja sisaldavad alljärgnevat infot:

 • millist tüüpi isikuandmeid kogutakse;
 • miks ja mille alusel isikuandmeid kogutakse;
 • kuidas isikuandmeid käitleme;
 • kliendi õigused;
 • meie kontaktandmed, et saaksite teavet teie isiklike andmete töötlemisega seotud õiguste koha ja võimaldaks teil neid õiguseid kasutada.

 

 

 

 

Mõisted

 

Privaatsustingimustes kasutatakse allolevaid mõisteid:

 

Klient- füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi osta Autoesindus OÜ pakutavaid teenuseid või/ja kaupu või on mingil muul viisil Autoesindus OÜ poolt pakutavate teenustega seotud.

 

Andmesubjekt- füüsiline isik, kelle kohta on Autoesindus OÜ-l informatsiooni ja teavet, et isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, külastajad , päringute ja küsimuste/ taotluste esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust klientide füüsilisest isikust esindajad ja renditeenuse puhul lisaks rentnikule rendiauto kasutaja andmed. Käesolevates tingimustes nimetatud edaspidi ka kui Isik või Klient.

 

Isikuandmed- igasugune teave tuvastatud või tuvastatava andmesubjekti kohta;

 

Töötlemine- isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine, hävitamine jms.

 

 

Töödeldavad isikuanded

 

Autoesindus OÜ töötleb klientide isikuandmeid üksnes Isikuandmete kaitse seaduse  ja käesolevates Tingimustes toodud alustel ja eesmärkidel.

 

Autoesindus OÜ töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

Andmesubjekti tuvastamise andmed

 • Nimi, kontaktandmed, sealhulgas e-mail ja telefoni number,  isikukood ja sünniaeg, andmesubjekti sugu ja rahvus, koopia isikut tõendavast dokumendist, pangakonto andmed;

Andmesubjekti esindusõigus

 • andmed isiku seotuse kohta juriidiliste isikutega (nt isiku poolt esitatud või avalikest registritest nähtuvad andmed, esindusõiguse alus või muud seosed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks ning esindamiseks );
 • Andmed volituste kohta (rendiauto ja muude sõidukite kasutajate isikuandmed).

Andmed sõiduki kohta

 • Kaupade müügi ja teenuse osutamiseks vajalikud sõiduki andmed (mark, modifikatsioon, sõiduki registreerimisnumber, tehasetähis VIN kood, väljalaske aasta, hooldusajalugu, tehnilised näitajad ja muud sõidukiga seotud anded).
 • Sõiduki asukohaandmed (renditud sõidukite puhul)
 • Sõidukiga seonduvate kindlustusjuhtumite andmed.

 

 

 

Muud andmed

 • Müüdud kaupade ja tellitud teenustega seotud andmed (sh varasemalt tehtud tööd, hinnapakkumised, kirjavahetus, telefonisuhtlus, muul viisil toimunud suhtluse teel saadavad andmed, avaldused, kaebused jms).
 • muud Andmesubjekti ja Autoesindus OÜ vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed;
 • Andmesubjekti krediidiandmed, limiidid, liisingud, eelnevad tasumised/võlgnevused/maksekäitumine;
 • Autoesindus OÜ töökojas ja esinduses olevate videokaamerate salvestised (sh isikukujutised ja tegevused sõidukiga).
 • Muude seadusest tulenevate kohustuste täitmise käigus saadavad või loodavad andmed (näiteks uurimisorganite, tarbijakaitse, notarite, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtavatest päringutest tulenevad andmed).

 

Autoesindus OÜ kogub isikuandmeid peamiselt allpool kirjeldatud viisil:

 

 • Andmesubjekti poolt Autoesindus OÜ-le avaldatud andmed (nt päringute, taotluste, lepingu sõlmimise kaudu avaldatavad andmed, kommunikatsiooni tulemusena saadavad andmed (nt kirjavahetusest, telefonikõnedest, suuliselt avaldatud ja muul viisil edastatud infovahetusest saadavad andmed);
 • Andmesubjekti enda poolt internetis ja sotsiaalmeedias avalikustatud andmed;
 • Kaupade ja teenuse tasumisel saadavad andmed (kaardimakse teostamine, pangaülekandega seotud informat sioon jne);
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad andmed (nt avalikest registritest nähtavad andmed, ametiasutustest (nt Maanteeamet), kohtutäituritelt, kindlustusseltsidelt saadavad andmed jne);
 • Varasem informatsioon isiku ja sõiduki kohta, mis on salvestatud Autoesindus OÜ andmebaasides;
 • Autoesindus OÜ veebilehe külastused (nt isiku poolt kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, veebilehe külastamise detailid (kuupäev, kellaaeg, erinevate lehtede avamise teade, veateated, avamise sagedus, liikumised Autoesindus OÜ veebilehele ja väljumine). Lisaks salvestatakse turvalisuse eesmärgil, eelkõige veebilehele tehtavate rünnakute ja petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks 90 päeva jooksul isiku andmesubjekti IP-aadress ja internetiteenuse pakkuja nimi.
 • Autoesindus OÜ vara kaitsmise eesmärgil informatsioon rendiautodel olevatelt GPS seadmetelt, samuti Autoesindus OÜ töökojas ja esindustes olevate kaamerate salvestustelt saadavad andmed.

Andmesubjekt annab Autoesindus OÜ’le nõusoleku nii selliste isikuandmete töötlemise kohta, mille Autoesindus OÜ on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, millised Autoesindus OÜ saab kolmandatelt isikutelt ja/või avalikest andmebaasidest ja internetist.

 

Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima Autoesindus OÜ’d kõigist isikuandmete muudatustest võrreldes Andmesubjekti ja Autoesindus OÜ vahel sõlmitud lepingutes või Autoesindus OÜ’le esitatud dokumentides olevate isikuandmetega.

 

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

 

Autoesindus OÜ töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid eelkõige järgmistes olukordades ja eesmärkidel:

 • Andmesubjekti isikusamasuse ja esindusõiguse olemasolu tuvastamiseks kliendisuhte loomisel;
 • Liisinglepingute sõlmimisega seonduvate toimingute teostamisel;
 • Andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks ja sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;
 • Autoesindus OÜ müügistatistika koostamiseks;
 • Turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
 • Otseturundamise korraldamiseks;
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (sh korrakaitseasutuste jms volitatud isikute päringute vastamisel);
 • Nõuete esitamiseks ja õigusvaidluste pidamiseks;
 • Muudeks Autoesindus OÜ poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Autoesindus OÜ poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.

 

Isikuandmete töötlemise peamisteks alusteks on;

 • Andmesubjekti nõusolek;
 • Seadused ja muud õigusaktid.

 

 

Isikuandmete säilitamine ja salvestamine

 

Autoesindus OÜ säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja Autoesindus OÜ vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni. 

 

Kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed säilitatakse tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.

 

Autoesindus OÜ’l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel Andmesubjekti poolt antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

 

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna piires.

 

 

 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 

Autoesindus OÜ edastab Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on nõutav seadusega, vajalik Autoesindus OÜ töö korraldamiseks või seadusest tuleneva kohustuste ja/või õiguste teostamiseks või muul seaduslikul alusel. Volitatud töötajatele esitatud isikuandmeid töödeldakse seaduses toodud alustel ja üksnes vajalikus mahus.

 

Autoesindus OÜ võib esitada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Autoesindus OÜ koostööpartnerid ja äripartnerid;
 • Autoesindus OÜ tegevusega seonduvad õigusnõustajad, finantsnõustajad ja kindlustusandjad;
 • Volitatud töötlejatele eesmärgiga korraldada Autoesindus OÜ tööd (nt IT- süsteemide haldajad, raamatupidamistarkvara haldajad, sõidukite maaletoojad jms).
 • Nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;
 • Kaamerate turvateenuse osutajale ja GPS teenuse pakkujatele rendiautode osas;
 • Muudele isikutele, kellele Autoesindus OÜ võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Autoesindus OÜ’le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks

 

Autoesindus OÜ nõuab isikutelt, kellele Tingimuste alusel isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, Autoesindus OÜ poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.

 

 

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

 

Autoesindus OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine, ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

 

Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumise, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, aset leidmisel kohustub Autoesindus OÜ teavitama viivitamatult Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldama rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti edastama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

 

 

Andmesubjekti õigused

 

 1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada teavet töödeldavate isikuandmete ja nende kasutamise kohta või nõuda nende muutmist või vastavusse viimist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist.
 2. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek täielikult või osaliselt igal ajal tagasi võtta esitades sellekohane teade Autoesindus OÜ esindusele e-posti teel või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.
 3. Andmesubjekti vastavasisulisel taotlusel kohustub Autoesindus OÜ Andmesubjektile teatavaks tegema Andmesubjekti isikuandmed ning nende töötlemist puudutava järgmise teabe ja vajadusel edastama koopia andmetest:

3.1 andmete töötlemise eesmärgid;

3.2 isikuandmete koosseisu ja allikad;

3.3 kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; 3.4 kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud;

3.5 isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed.

Autoesindus OÜ kohustub andma Andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist vastavasisulise taotluse saamisest alates 15 tööpäeva jooksul. 

 1. Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.
 2. Andmesubjektil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.
 3. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist muuhulgas järgmistel juhtudel:
 • Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab Autoesindus OÜ-l isikuandmete õigsust kontrollida;
 •  isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
 • Autoesindus OÜ ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 1. Andmesubjektil on õigus nõuda, et Autoesindus OÜ kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed ja Autoesindus OÜ on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta muu hulgas juhul, kui:
 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • Andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Autoesindus OÜ suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.
 1. Autoesindus OÜ kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete  töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

 

 

 

Andmesubjekti õiguste kaitse teostamine

 

 1. Kui Andmesubjekt leiab, et Autoesindus OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Autoesindus OÜ poole.
 2. Andmesubjektil on õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda vastavasisulise avaldusega Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.
 3. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega Autoesindus OÜ  (registrikood 10772962) poole telefonil 339 6200, e-posti aadressil info@autoesindus.ee  või aadressil Lääne 1B, Jõhvi, Ida-Virumaa.
 4. Andmesubjekt kohustub esitama nõuded rikkumise kõrvaldamiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

 

Autoesindus OÜ’l on õigus privaatsustingimusi uuendada ja muuta. Muudatused tehakse klientidele nähtavaks Autoesindus OÜ veebilehel.

 

 

Käesolevad Tingimused kehtivad alates 22.03.2021

 

 

 

[i] Küpsis on vaikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse üldjuhul statistiliste andmete kogumiseks pöörates    tähelepanu    kasut ajate    eelistustele    erinevate    veebilehtede     külastamisel.    Seda informatsiooni  kasutatakse  seejärel  veebilehe  efektiivsuse   mõõtmiseks  ja  parendamiseks  ning tulemusli kuma turundustegevuse biviimiseks.

[ii] Google     Analytics     voib    siiski    koguda     andmeid     kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma  küpsisefaile  kasutamata.  Selleks,  et  Google  Analytics  ei  saaks andmeid kasutada, saab kasutaja , paigaldada oma seadmesse Google Analytics'it blokeeriva rakenduse.

[iii] Volitatud töötlejate või nende andmete muutudes täiendatakse seda nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates andmete muutumisest.